Boss Sư Môn

28-11-2020

Nội dung hoạt động

Thời gian phân bổ

Số đợt Thời gian   Lưu ý
Đợt 1 08h00 – 11h00

 

Hệ thống thông báo 
Có người thấy các vị Cao thủ võ lâm đang xuất hiện tại … (tên bản đồ). Các vị hãy mau mau đến tỷ thí”.

 • Thời gian mỗi đợt bắt đầu thì Boss sẽ xuất hiện.
 • Thời gian kết thúc mỗi đợt thì không xuất hiện Boss nữa.
Đợt 2 16h00 – 19h00
Đợt 3 21h00 – 24h00

Các loại Boss

  Hình Ghi chú

Huyền Chân

Thanh Thư

Khi thời gian mỗi đợt bắt đầu sẽ xuất hiện 7 Boss môn phái:

 • Thời gian tồn tại của Boss là 60 phút kể từ lúc xuất hiện (hết 120 phút, nhân vật không tiêu diệt được Boss thì Boss sẽ biến mất).
 • Trong mỗi đợt, mỗi Boss chỉ xuất hiện 1 lần
 • Khi 7 Boss bị tiêu diệt thì xem như kết thúc đợt đó.
 • Khi Boss chết sẽ xuất hiện NPC Túi của Cao thủ.


Lưu ý: Những túi tùy thân từ hoạt động này không ảnh hưởng và liên quan đến tính năng Boss Sư môn.

Tuệ Minh
Hoàng Chính Nhất

Đường Hỷ

Cổ Mặc
Dương Diên Đức

NPC Túi của Cao thủ

  Hình Ghi chú
Túi của Huyền Chân

Có các loại NPC Túi của Cao thủ như sau:

 • Túi của Huyền Chân
 • Túi của Thanh Thư
 • Túi của Tuệ Minh
 • Túi của Hoàng Chính Nhất
 • Túi của Đường Hỷ
 • Túi của Dương Diên Đức
 • Túi của Cổ Mặc.

Vị trí: Túi của Cao thủ xuất hiện xung quanh vị trí các Boss Cao thủ bị tiêu diệt.

Chức năng: Nhân vật nhấp chuột vào NPC Túi của Cao thủ để nhận phần thưởng.

Thời điểm xuất hiện: Tại thời điểm Boss bị tiêu diệt sẽ xuất hiện NPC Túi của Cao thủ.

Thời gian tồn tại: NPC Túi của Cao thủ tồn tại trong 2 phút (khi hết thời gian 2 phút, NPC tự động biến mất ).

Đặc trưng:

 • Nhân vật thuộc môn phái nào thì nhận thưởng theo NPC Túi Cao thủ môn của phái đó (ví dụ: chỉ nhân vật thuộc phái Thiếu Lâm mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Huyền Chân).
 • Nhân vật cấp độ trên 10 và đã vào môn phái mới có thể nhận thưởng từ NPC Túi của Cao thủ.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng từ NPC Túi của Cao thủ 2 lần/ 1 ngày.
 • NPC Túi của Cao thủ tự động mất đi khi nhân vật nhấp chuột vào nhận thưởng.
 • Giãn cách giữa 2 lần sử dụng NPC Túi của Cao thủ là 60 phút.

Phần thưởng có thể được

Tên phần thưởng

Ghi chú

Điểm kinh nghiệm 

Lệnh bài sư môn 

Điểm sư môn

Có thể nhận được MTMP

Điểm kinh nghiệm nhận theo cấp độ

Để đổi  yêu quyết môn phái

 

 

 

Nhẫn 2 sư môn

Theo kiểu nhân vật

Nhẫn sư môn (yêu cầu đẳng cấp 77)

 

Tên vật phẩm

Bát Đại Đệ Tử Tụ Nghĩa Ngọc Bội

Phục Ma Kim Cang Chiến ý Bàn Chỉ

Vô Ngã Đạo Nhân Tứ Tượng Pháp Giới Chỉ

Truyền Kinh Pháp Sư Thiền Tịnh Bàn Chỉ

Nhàn Vân Hiệp Đạo Linh Phong Giới Chỉ

Hộ Pháp La Hán Đấu Khí Bàn Chỉ

Phấn Vũ Tướng Quân Lệnh Phù

Bí Độc Bội

Phấn Oai Tướng Quân Lệnh Phù

Tử Trúc Sứ Pháp Vân Giới

Hắc Vô Thường Mãnh Độc Huyết Ngọc Bội

Hải Nguyệt Sứ Pháp Âm Ngọc Giới Chỉ

Quỷ Độc Huyết Bội

Tứ Hải Hiệp Hào Khí Ngọc Bội