S1-Gamer00
Ngũ Độc
Ngũ Độc

Vũ Khí:

Lưu Phái:

Minh Họa:

Vũ Khí:

Lưu Phái:

Minh Họa:

Ngũ Độc
Ngũ Độc Đường Môn Cái Bang Nga Mi Võ Đang Thiếu Lâm Dương Môn